Jonáš

Týden 3 – Jonáš – Boží srdce

W3D5_blogheader

W3D5_SOAP

Byl mrazivý zimní den a já jsem ve schránce našla dopis. Bylo to v době, kdy lidé stále komunikovali skrze ručně psané dopisy. Tenhle neměl zpáteční adresu, a tak jsem netušila, od koho je. Rychle jsem se na dopis podívala a vyskočila na mě tato slova: „Bůh mi odpustil a já doufám, že ty mi také odpustíš.“ Najednou se mi zastavilo srdce. Najednou jsem přesně věděla, od koho ten dopis je.

Byla jsem naplněna záští. Nemohla jsem tomu uvěřit. Jak si troufá poslat mi dopis! Snad si nemyslel, že jeden kus papíru dokáže napravit roky bolesti, trápení a zneužívání? Po chvíli jsem si uvědomila, že on není jediný, na koho můj vztek míří.

Zuřila jsem na Boha. Jak jsi mohl, Pane!?!? Jak jsi mohl odpustit muži, který mě tak zneužil? Jak jsi z něj mohl udělat „bratra“ v Kristu? Nenávidím ho, Pane, a Ty bys měl taky!

Bylo mi špatně. Po dobu několika dnů mi po tváři tekly obrovské horké slzy. Trápila jsem se. Zuřila jsem. Utekla jsem z církve. Slova z Bible se zdála dutá a prázdná.

Byla jsem Jonášem.

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. – Jan 3:17

Ironií bylo, že jsem odpuštění svých hříchů vnímala jako důkaz Boží milostné lásky vůči mě, ale hřích tohoto muže jsem viděla jako ospravedlnění Božího hněvu vůči němu. Chtěla jsem Boha podle vlastního srdce – boha, který mi nekonečně odpouští, ale přísně trestá mé nepřátele. To ale není Bůh Bible.

Boží srdce vůči každému člověku – každému hříšníku – je, aby ani jeden člověk nemusel strávit věčnost bez Něj v pekle. Bůh miluje a touží po hlubokém spojení s každou z nás skrze vykoupení Jeho Syna, Ježíše Krista. Bůh je bezedným zdrojem milosti a slitování a nechce, aby žádný člověk zahynul. Od chvíle, kdy se rozhodneme pro Ježíše, nejen že je nám k dispozici Jeho odpuštění, ale také Jeho dokonalá spravedlnost. Ježíš je našim propojením s Bohem a vede nás do věčnosti. To je evangelium.

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. – Žalmy 103:8-10

Nejedná s námi tak, jak si podle našeho hříchu zasloužíme a neodplácí nám podle našich nedostatků.

Stydím se přiznat, že ve své pyšné zlosti a hořkosti jsem se rozhodla, že člověk, kterého Bůh stvořil, si nezaslouží Jeho odpuštění a milost. Vztek mě zaslepil vůči pravdě Božího Slova. Neviděla jsem světlo evangelia Ježíše.

Zdá se nám hloupé a lehkomyslné, když Ježíš, náš Dobrý pastýř, opouští devadesát devět oveček, aby šel hledat jednu jedinou… teda pokud ta jedna ovečka nejsme my. Ježíšovo vášnivé usilování o hříšníky určuje, kým je. A ta stejná vášeň by měla určovat i to, kým jsme my jako Jeho děti.

Neboť Syn člověka přišel, aby hledat a spasil, co zahynulo. – Lukáš 19:10

Dokonce i uprostřed mé neposlušnosti byl Duch svatý stále se mnou. Jeho ohromná láska mě přitáhla zpět k Němu. Klíč skutečného odpuštění v mém životě je pokorné smýšlení o tom, jak moc Bůh odpustil mě samotné. Abych se na své nepřátele nedívala z výšky, musím svůj zrak upínat na Kříž.

Když se přistihnu, že o někom přemýšlím podřazeně, připomínám si, že kým jsem je postaveno pouze a jedině na Ježíši a Jeho vykupujícího činu, a ne na tom, čeho jsem dosáhla.

Když přemýšlím o Ježíšově oběti na Kříži, připomínám si, že nebyla jen pro mě, ale pro všechny, a to i ty, kteří zhřešili proti mně.

Když přemýšlím nad evangeliem, připomínám si, že nejsem o nic výš než kdokoliv jiný. Před Křížem stojíme všichni na stejné úrovni. Nikdo z nás si nezaslouží Boží nekonečnou lásku, ale On nám ji stejně svobodně nabízí.

Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klane jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. – Žalmy 103:11-12

Přijde den, kdy se Ježíš vrátí. S ním přijde také soud pro všechny ty, kteří Ho odmítli. Ten den ale ještě nenastal. Proto musíme setrvávat v lásce… a to neustále, vytrvale a za každou cenu!

Skutečná křesťanská láska nepřichází sama od sebe. Je to oběť, kterou tento svět nikdy nepochopí. Kdyby nás láska k druhým a odpuštění jim nic nestálo, nevážily bychom si Ježíšovy obětavé lásky v našich životech. Čím více Ježíše máme, tím více budeme rozdávat Jeho lásky.

Láska není pouze něco, co Bůh umí… Láska je Bůh. Láska se nabízí obětavě a rozmanitě, a to bez diskriminace, bez váhání a bez souzení.

Ježíš milovat svého Otce a svůj lid natolik, že pro ně zemřel.

Neexistuje nic, co by Ježíš ve jménu lásky neobětoval.

Neexistuje místo, kam Ježíš nezajde.

Neexistuje člověk, kterého by Ježíš odmítnul.

Neexistuje hranice, kterou by Ježíš nepřekročil, když hledá ztracenou ovečku.

Ježíš přišel, aby spasil!

Pokoj a milost s vámi.

terria

Terria slouží v LGG jako “povzbuditelka” v týmu sociálních sítí. Žije ve Virginii, USA, se svým manželem. Je pyšnou maminkou dvou dcer, které studují na vysoké škole. Má touhu povzbuzovat ženy, aby vzaly Boží Slovo a držely se ho vší silou! Pracuje jako nemocniční sestra a často si s pacienty povídá o Boží lásce, kterou ve svém životě prožívá. I když je její život někdy chaotický, Bůh je věrný.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s