Boží zaslíbení

Boží zaslíbení: Stálé Boží Slovo

W2D5_BlogHeaderW2D5_SOAP

Když jsem uvěřila a odevzdala Hospodinu svůj život, neměla jsem nejmenší tušení o důležitosti Bible. V té době jsem znala jen pár z deseti přikázání. Chodila jsem do sboru, který upřednostňoval chválu a biblické vyučování upadalo do pozadí. Dlouho poté jsem si myslela, že Bible je učebnicí pravidel.

Časem se mi začal Bůh dávat poznat a tím ve mně vzbudil neutěšitelnou žízeň a ukrutný hlad po Jeho poznání. Sbor a chvály mi už nestačily.

Kdo je tenhle Bůh, který mě dokonale zná a bezpodmínečně miluje? Co ode mě čeká? Co Jeho poznání znamená pro můj život? Proč je život tak těžký? Jak se teď má můj svět změnit, když ho Bůh drží ve svých milujících rukou?

Když jsem potřebovala odpovědi, Duch svatý mě vedl do Božího Slova, Svaté Bible.

„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení,
k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl náležitě připraven
ke každému dobrému činu.“
2. Timoteovi 3:16-17

Bible je mnohem víc než jen učebnicí pravidel, manuál ke svépomoci nebo encyklopedie faktů o Bohu a Jeho lidu. Je to Boží živé, dýchací, nadpřirozené odhalení sebe sama lidstvu skrze Jeho syna Ježíše Krista.

Co jsem na začátku své duchovní cesty s Bohem nevěděla bylo, že abych Ho opravdu poznala, musím také znát Jeho Slovo. Poznávat Boha skrze Bibli poskytuje odpovědi na naše nejhlubší potřeby a nejtěžší životní otázky.

  • Poznání Boha skrze Bibli posilňuje naši víru v Něj a vede nás k pevnému držení se Jeho zaslíbení.
  • Poznání Boha skrze Bibli proměňuje náš náhled na pozemský a duchovní život.
  • Ze všeho nejvíc nám ale poznání Boha skrze Bibli ukazuje na Ježíše – Boží Slovo v lidské podobě.

Vždy žasnu nad tím, že po celá staletí – jeden rok za druhým – zůstává Bible nejprodávanější knihou všech dob. Bible byla sepsána v časovém rozmezí 1500 let více než čtyřiceti autory inspirovanými Bohem, kdy každý z nich procházel z jiné časové doby, byl jiného povolání, etnické příslušnosti a pocházel z jiného místa. I přes to všechno Bible přetrvává.

Nezáleží na době, kultuře, politických změnách, sociálních normách, duchovní rozlišnosti nebo filosofických teoriích… Boží Slovo přetrvává. Boží Slovo je stejně jako sám Bůh: vždy pravdivé, bezchybné, relevantní, neměnné a nekompromisní. Věřící mají ve světě, který se neustále mění, neměnné konstanty – Boha a Jeho Slovo.

„Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku,
a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“
Židům 4:12

Čteme Bibli proto, abychom lépe porozuměly Božímu srdci, abychom prohloubili svůj vztah s Ním a abychom se Mu nevyhnutelně více podobaly.

Čteme Bibli, abychom získávaly Boží moc. Boží Slovo je zbraní v našem boji s pokušením, hříchem a pachtěním se tímto zkaženým světem. Je mocí, která proměňuje naši mysl a napojuje naše srdce na Boha. Je mocí, která proměňuje naše smýšlení, postoje a chování.

Čteme Bibli, protože je naším světlem na tomto temném, zkaženém světě. Vede nás k Bohu a Jeho stezkám, když se vše kolem nás zdá chaotické a pochmurné. Boží Slovo jasně ozařuje naši cestu a precizně vede každé naše rozhodnutí a naše volby. Jak můžeme jistě najít Boha uprostřed nepořádku našeho každodenního života? Otevřeme Jeho Slovo.

Byly jsme stvořeny Bohem pro Boha. Abychom Ho ale poznaly a poznávaly, musíme poznávat Jeho Slovo. Blízké poznání Boha stojí za investici našeho času, naší energie a oběti, které je potřeba ke čtení a studii Jeho živého Slova.

Boží Slovo nás nikdy nezklame, protože Bůh nás nikdy nezklame.

Boží Slovo přetrvává, protože Bůh přetrvává.

Jak se za vás můžeme konkrétně modlit na vaší vlastní cestě za Božím vedením a moudrosti v Jeho Slově?

Pokoj a milost vám,

terria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s