Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Příprava Jeho příchodu: Příprava lidu na příchod Hospodina – Zacharjáš a Alžběta

blogheader_W3D1SOAP_W3D1

ČTENÍ: Malachiáš 3:1; Lukáš 1:13-17
SOAP: Lukáš 1:17

“…sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově,
aby obrátil srdce otců k synům
a vzpurné k moudrosti spravedlivých
a připravil Pánu lid pohotový.“

– Lukáš 1:17

Malachiáš předpověděl, že přijde posel, který připraví cestu Mesiáši. Tím poslem byl Jan Křtitel. Jan byl synem Zacharjáše a Alžběty, sestřenice Marie. Setkáváme se s nimi v první kapitole Lukáše – píše se tam, že Zacharjáš byl knězem a Alžběta byla neplodná, a tak neměli žadné děti.

Byli ale lidmi víry. V Lukášovi 1:6 čteme, že oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Byli také lidmi modlitby. Když se Zacharjáši zjevil anděl během jeho služby v chrámu, první, co Zacharjáši řekl, bylo: „tvá prosba byla vyslyšena.“ Jaká prosba? Ta o syna! I když věděli, že jsou starší a nemohou otěhotnět, nepřestávali se modlit za zázrak.

Jejich syn Jan byl důležitou částí tohoto proroctví, protože skrze jeho službu se lidé dozvěděli o přicházejícím Mesiáši. Bohulibí rodiče přivedli na svět syna, který „půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“

Někdy se za něco modlíme hodně, hodně dlouho. Modlíme se za spásu manžela nebo dítěte. Modlíme se za povolání do služby. Modlíme se, aby nám Bůh poslal někoho, s kým se budeme moci sdílet. Ale po letech upřímných modliteb to vzdáváme. Když se začneme cítit odrazené, začínáme pomalu pochybovat o Boží lásce. Ale Bůh vždy miluje. Zacharjáš neměl ani tušení, že Bůh vyslyší tu nejhlubší touhu jeho srdce – a co víc, že jeho syn bude hrát tak důležitou roli v přípravě cesty Ježíši, našemu Mesiáši. Bůh vyslyšel!

Nebeský Otče, ve Tvé přítomnosti neexistuje žádná modlitba, která by byla zbytečná. Pomoz mi pamatovat si, že když se modlím podle Tvé vůle, odpovídáš na modlitby mocným a zázračným způsobem – jako jsi vyslyšel modlitby Zacharjáše a Alžběty.

Malá výzva: Sdílejte se dnes s někým o modlitbu, kterou ve vašem životě Pán Bůh vyslyšel překvapivým způsobem. Sdílejte se také o odvážné a těžké modlitební náměty a pár týdnů se za sebe navzájem modlete.

Promo_square4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s