Přibliž se

Výklad

Skvělá práce! Probrali jsme se pozorováním a jsme připraveni na výklad.

Výklad je ta část studie, ve které hledáme význam, který měl původní autor na mysli, když psal původním čtenářům textu.

Nikdy bychom se neměli ptát na otázku: Co tenhle text znamená pro mě?

Písmo bylo sepsáno určitým čtenářům či posluchačům, v určité době a určité kultuře. Abychom správně vyložily teologický význam a důraz daného úryvku, musíme tyto věci vzít v potaz. Význam, který se domníváme, že má úryvek právě pro nás je nepodstatný a upřímně nebezpečný. Při výkladu je našim cílem zjistit teologickou pravdu úryvku. Taková pravda se časem nemění a vztahuje se ke všem kulturám a všem lidem. Kdy se úryvek stává osobním v našem vlastním životě právě teď je u aplikace: konkrétní aplikace pravdy, kterou výkladem zjistíme, může vypadat jinak v různých kontextech (doby, kultury, situace). Tento rozdíl mezi výkladem a aplikací se může zdát nevýznamný, ale je velmi důležitý.

Během našeho snažení se zjistit, co měl původní autor na mysli, když sepsal určitý text, měli bychom pamatovat na následující věci:

 1. Vyvarujme se vykládání si čteného textu podle naši vlastní kultury či situace.
 2. Předpokládejme normální využití mluvy – nesnažme se nalézt skrytý význam.
 3. Pamatujme si celkovou souvislost a příběh celé biblické knihy.
 4. Dovolme jasným úryvkům osvítit těžké úryvky. Nesnažme se změnit význam zřejmého textu na úkor výkladu těžkého.
 5. Prozkoumejte a načtěte si informace o historickém a kulturním pozadí.
 6. Vyhledejte těžká slova a nejasné fráze.

Během pozorování neodpovídáme na žádné z těchto otázek. Nevyhledáváme pozadí textu ani žádná nejasná slova. Až výklad je právě tím krokem, kdy tyto věci dohledáváme a studujeme. Po opatrném pozorování a porozumění každého detailu toho, co se autor snaží říct, posouváme se k zodpovězení na jakékoliv otázky, které během pozorování vyvstaly.

Příští týden společně probereme další materiály, které k výkladu můžeme použít. Pro tuto chvíli se pojďme podívat na výklad dnešního SOAP úryvku z Matouše 24:35:

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Otázky k výkladu:

 1. Kdo je autorem?
 2. Kdo je původním obecenstvem?
 3. Co o nich víme?
 4. V jaké době se tyto události odehrály?
 5. O jakých záležitostech autor promlouvá?
 6. Opakují se věci, o kterých autor v tomto úryvku mluví, i jinde v Bibli? Pokud ano, kde?
 7. Uděluje zde autor nějaký pokyn či zákaz?
 8. Vysvětluje autor, proč po obecenstvu něco buď vyžaduje nebo nevyžaduje?
 9. Jakým způsobem pomáhají okolní verše vysvětlit tento verš?
 10. Jaký je celkový význam úryvku, ve kterém tento verš nacházíme?

Pamatujme si, že abychom mohly zodpovědět na všechny tyto otázky, budeme možná potřebovat dodatečné prostředky, jako např. studijní Bibli či komentář. Takové zdroje jsou úžasným pomocníkem při určování kulturního a historického kontextu. Úryvky před a po našem vybraném ke studiu nám také mohou hodně pomoct.

Pokračujme v usilování o hlubší vztah s Bohem tím, že se naučíme studovat Jeho živé Slovo. Pamatujme, že našim cílem není odejít ze ztišení s frází nebo povrchním povzbuzením. Našim konečným cílem je studování Bible tak, abychom více poznali Boha a Jeho charakter, srdce, svatost a milost. 

Kéž jsme dnes povzbuzené a nenecháme se zviklat od tohoto úžasného úkolu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s