Přibliž se

Spolehněme se na našeho Pomocníka

Někdy může studium Bible vzbuzovat obavy, hlavně když narazíme na úseky, kterým vůbec nerozumíme nebo které nás matou. Někdy není text Písma tak jasný, jak bychom si přály. Někdy pochybujeme, že máme schopnost vyložit si text Bible správně.

Než se vrhneme do praktických pomůcek, ráda bych vás povzbudila.

Studium Bible nezáleží jen na vás. Nejste v tom samy! Pokud jste věřící, máte v sobě Ducha svatého. On je vašim Pomocníkem. Pomáhá vám porozumět pravdě a dává vám touhu podle ní žít!

To neznamená, že každá pasáž, kterou čteme, pro nás bude jednoduchá k porozumění. Vyžaduje to od nás čas, modlitbu, čtení a opakování, porovnávání veršů a prosit o pomoc.

Bůh některým lidem skrze svou milost dává výjimečný dar rozumět a vykládat Bibli. Mnozí z těchto lidí napsali knihy a komentáře, které nám ve studii mohou pomoct.

Komentáře:

Komentáře mohou být velmi užitečné. Některé se zabývají celou Biblí a jiné pouze určitými knihami. Např. můj nejoblíbenější pastor a teolog je Charles H. Spurgeon (1834-1892). Ten sepsal hluboký komentář Žalmů, The Treasury of David (Davidův poklad). Jeho komentář je jak výklad, tak zamyšlení. (V angličtině ho můžete najít online a zadarmo si ho přečíst.)

Některé komentáře nabízí všeobecný výklad textu, zatímco jiné jsou extrémně detailní (jako např. John Owen, který sepsal sedmi-dílný komentář pouze na knihu Židům – wow!)

Komentáře mohou být užitečné tím, že nabízí vysvětlení veršů, kterým nerozumíme. Pamatujme si ale, že bychom se na komentáře neměly spoléhat 100%. Měly by být zdroji, ke kterým se obrátíme ve chvíli, kdy chceme určité pasáži porozumět do hloubky, nebo pokud máme spoustu otázek, na které nemůžeme najít odpovědi. Komentáře jsou nejužitečnější, když nejprve prostudujeme biblický text samy.

Biblické slovníky:

Dalším užitečným zdrojem jsou biblické slovníky. Obsahují definice slov, teologických termínů, lidí, míst a jmen. Většina obsahuje i řecká a hebrejská slova spolu s dalšími verši, kde tato slova můžeme najít. 

Slovník:

Ke studii Bible nemusíme ovládat řečtinu nebo hebrejštinu, ale někdy je užitečné znát původní slovo, protože nám může pomoct hlouběji porozumět určitému verši.

Při využití slovníku se musíme ujistit, že pracujeme s tou definicí slova, která se pojí na naši studovanou pasáž, ne s tou, která se nám nejvíc líbí nebo hodí do určité situace.

V našem dnešním SOAP verši vyučuje Pavel Koloské, aby v nich přebývalo (enoikeō) slovo Kristovo. Definice tohoto slova podle slovníku je: „ve shromáždění křesťanské pravdy“. Pavlova instrukce pro Koloské je, aby nechávali přebývat Boží Slovo ve svém shromáždění. Během křesťanských setkávání je velmi důležité, aby Boží Slovo a Jeho pravda přebývali v jejich centru.

Ve zbytku tohoto verše čteme o praktických způsobech, kterými by věřící v Kolosei měli nechat Boží Slovo přebývat v každém z nich během shromáždění. Vidíte zde ještě nějakou praktickou aplikaci poté, co jste využily slovníku? 

Slovníky jsou také užitečné, když chceme studovat určité slovo. Např. v Novém zákoně se často zmiňuje slovo „radost“.

ἀγαλλίασις (agalliasis)

Definice: nadšení, energická radost

Využití: divoká radost, nadšené blaho, rozjaření

χαρά (chara)

Definice: radost, potěšení

Využití: radost, veselí, zdroj radosti

Když bychom se podívaly na využití obou slov chara i agalliasis v celém Novém zákoně, získaly bychom tím lepší porozumění toho, co slovo radost skutečně znamená. 

Zkuste si někdy vybrat slovo a prostudovat ho –  možná vás to bude i bavit!

Smutná pravda dnešní doby je, že křesťané mají dnes více pomoci a zdrojů k biblické studii než kdykoliv jindy v dějinách lidstva, ale zároveň jsou ti nejvíc negramotnější křesťané v celé historii. 

Pojďme tuto skutečnost změnit tím, že budeme ženami, které se nebojí těžké práce studia Bible, abychom lépe poznaly jejího Autora, a mohly tak pomáhat mladším generacím k hlubšímu poznání jejich Spasitele.

S pohledem k Ježíši,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s