Přibliž se

Dostáváme se k aplikaci!

Pro většinu z nás je aplikace nejoblíbenější částí biblického studia. Žijeme ve světě, kde můžeme hned mít vše, co chceme. Stejné smýšlení se pak odráží i v našem osobním ztišení a způsobuje, že přeskakujeme tvrdou práci pozorování a výkladu a ženeme se hned k otázkám jako je třeba: „Jak se tento verš vztahuje k mému dni, týdnu, životu nebo situaci?“ Jak ale vidíte, teprve až pátý týden naší studie začínáme probírat aplikaci.

Boží Slovo je celé o Bohu: kým je, jaký je a jak komunikuje s lidmi. Bible není o mně nebo o vás. Proto by její studie měla být co nejvíc o tom, kým je Bůh. Tento způsob studie je ten správný (2. Timoteovi 2:15)

Bůh nás ale do svého příběhu zahrnul a tím se Jeho živé Slovo vztahuje také k našim životům.

„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.” Římanům 15:4

Než Boží Slovo aplikujeme do svých životů, musíme se přesvědčit, že máme to nejjasnější porozumění, jaké jen jde. Jedině takovým způsobem si můžeme být jisté, že jej aplikujeme správně. Pamatujme si, co jsme se naučily ve výkladu: text má jen jeden význam, ale každý význam má několik výkladů. 

Existují dva typy aplikace Božího Slova: přímo vyjádřená přikázání a nepřímo vyjádřená přikázání.

Přímo vyjádřená přikázání: jsou praktická povolání k činům založená na přímo vyjádřených přikázání v Písmu. Př. „Nezabiješ.“ (Exodus 20:13). Přímo vyjádřená přikázání jsou většinou jasně oznámená – nemusíme dumat nad tím, co po nás Bůh vyžaduje.

Nepřímo vyjádřená přikázání: jsou výsledky určité pravdy. Př. „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dve i v noci.“ Žalmy 1:1-2. Tyto verše zahrnují několik přikázání. Jedno z nich je, že se máme vyhýbat radám svévolníků, protože jejich životní styl je opakem Božího zákona. 

Když studujeme určitý text, musíme se zamyslet nad tím, zda vidíme nějaká přímo vyjádřená či nepřímo vyjádřená přikázání, která bychom měly následovat. Když nějaké přikázání najdeme, měly bychom se ptát na otázku: „Co bych s touto pravdou měla udělat?“

Zde ale aplikace ještě nekončí. Rozšiřme ji následujícími otázkami:

  • Jakou konkrétní reakci vyžaduje dnešní pasáž od věřících?
  • Jakou konkrétní reakci vyžaduje dnešní pasáž od nevěřících?
  • Jakou konkrétní reakci vyžaduje dnešní pasáž od vyčerpaných a zraněných?
  • Jakou konkrétní reakci vyžaduje dnešní pasáž od pyšných a arogantních?
  • Jakou konkrétní reakci vyžaduje dnešní pasáž od pochybujících?
  • Jakou konkrétní reakci vyžaduje dnešní pasáž od věrných?

Přidejte si na tento seznam své vlastní otázky.

Aplikace je velmi důležitou částí biblické studie. Je to způsob, kterým žijeme pravdy, kterým jsme se naučily. Nejprve se musíme ujistit, že textu správně rozumíme, aby naše aplikace byla správná a oslavovala Pána.

Ke konci svého dnešního ztišení zodpovězte na otázky uvedené výše ve vztahu k dnešním SOAP veršům z Žalmu 19:13-14.

“Kdo může rozpoznat bludy?
Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. 
Též před opovážlivci chraň svého služebníka,
nedopusť, aby mi vládli.
Pak budu bez vady a shledán čistý,
prost množství nevěrností.”

S pohledem na Ježíši,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s