Strach a úzkost

Strach z budoucnosti

V knize Jeremiáš čteme o tom, jak byl Boží národ zajat králem Nabukadnezarem a vzat do otroctví v Babyloně. Budoucnost se jim v tu chvíli musela zdát velmi bezútěšná a děsivá. Netušili, co se jim v Babyloně stane, ani zda se jim ještě někdy podaří vrátit se domů. Budou jejich rodiny rozděleny? Budou zneužiti nebo týráni? Stanou se z nich otroci?

Když psal prorok Jeremiáš tuto část knihy, byl stále ještě v Jeruzalémě. Ve 29. kapitole můžeme najít jeho dopis, ve kterém povzbuzuje všechny ve vyhnanství pravdou o tom, že Bůh je zachrání. Hospodin ví, co dělá, i přesto, že to tak v danou chvíli úplně nevypadalo. Jeho plány jsou vždy nejlepší.

Když teď začínáme naši studii o strachu a úzkosti, může nás napadat spousta věcí, ze kterých máme obavy nebo v nás vzbuzují úzkost. Jednou z takových věcí mohou být myšlenky týkající se budoucnosti. Možná máte pocit, že se vaše budoucnost jeví jako neutěšená. Možná pozorujete, co se děje všude kolem vás a pociťujete beznaděj ohledně změn, které mohou nastat. Možná myslíte na vaše důchodová léta, na to až (a jestli vůbec) půjdou vaše děti na vysokou školu, na budoucnost vašeho manželství anebo třeba jen na to, jak zvládnete projít tímto týdnem, jen abyste příští týden museli podstupovat to samé znovu. To, jakým způsobem přemýšlíme o budoucnosti, ať už té, co nás čeká zítra nebo za 20 let, v nás může vzbuzovat úzkost a strach. 

Jak můžeme změnit náš pohled na budoucnost, tak abychom mohly nacházet klid a spočinutí v Pánu Bohu?

Je potřeba znát Boha

Skrz naskrz celým Písmem nám Bůh ukazuje, kdo je, jaký je a co dělá. Říká nám, že je všemocný, že dokáže činit a dělat věci, které bychom my samy nikdy udělat nedokázaly. Je milující a laskavý. Nemůže jít proti svému Slovu nebo opustit svůj lid. Je plný milosti, slitování a soucitu. 

Bůh má plán. Jeho plánem je dodat odvahu a útěchu Jeho lidu. A protože Bůh je dokonalý, i Jeho plán je dokonalý. On zná ty nejlepší cesty a způsoby, jak vše uskutečnit, aby se tento dokonalý plán mohl naplnit. Znát Boha uklidňuje úzkostlivé srdce. 

Je potřeba Bohu věřit

Znát Boha ale často pro překonání našich obav ohledně budoucnosti nestačí. Musíme také věřit tomu, co Bůh říká. I když nedokážeme třeba pochopit, co se zrovna děje nebo vůbec nemáme věci pod kontrolou, musíme věřit, že Bůh vše vidí a vše pod kontrolou má. I když jsme my zmatené a potřebujeme moudrost, Bůh není nikdy zmatený, nese veškerou moudrost a používá ji k vykonání Jeho plánů. A zatímco naše budoucnost se často může proměňovat, jevit se nám jako nepředvídatelná a nejistá, náš Bůh je pevnou skálou. V Něm jsou naše celé životy, a tedy i naše budoucnost, v bezpečí.

Plány, které má Bůh pro naše životy, nejsou vždy jednoduché. Jejich součástí mohou být těžkosti a nejistota s nimi spojená pro nás může být děsivá. Nemáme ale žít ve strachu. Je třeba si připomínat, že máme na své straně Boha, který učinil slunce na obloze, který sytil Jeho národ (Izraelity) zázračným chlebem (manou) po 40 let a který sám sebe obětoval, aby nás – Jeho lid – zachránil. Naše budoucnost je lepší, než si vůbec dokážeme představit.

Když známe Boha a věříme tomu, co říká, náš pohled na budoucnost se promění. To je to, co přemůže strach a obavy.

“Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.”

Izajáš 26:3-4 

S pohledem upřeným na Ježíše,

Výzva na týden 1: Sepište seznam všech věcí, kterých se obáváte v souvislosti s budoucností, ať už je to zítra nebo za dvacet let. Poté se zamyslete nad Božími pravdami, kterým máte problém věřit, když přijde na sepsané obavy. Modlete se, aby vás Hospodin posilnil v každé z těchto oblastí.

Plán čtení na týden 1:

Verš k zamapatování:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s