Strach a úzkost

Kde je vaše víra?

Těm z nás, které jsme součástí církve už dlouho, se rozebírání dnešních veršů může zdát trochu jako tabu. Věříme. Jsme zachráněné. Známe všechny odpovědi z nedělní školy či besídky. Ale řekněme si to upřímně, i přesto jsou okamžiky a momenty, nebo i dny, týdny či delší období, kdy v sobě máme plno pochybností, skepse nebo nedostatek víry.

Někdy se naše víra zdá malá…

„Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“ Matouš 17:20

Občas se naše víra může zdát opravdu malá.

Naštěstí v tom ale nejsme samy. Bible je plná příběhů lidí, kteří měli stejné pochybnosti, jaké možná pociťujeme my. Víra učedníků zakolísala v bouři na Galilejském jezeře. I přesto, že na vlastní oči viděli Ježíše konat zázraky, přemohly je v tu chvíli pochyby. Ve Starém zákoně pak vidíme příběh Mojžíše, který vyvedl Izraelity z otroctví v Egyptě. Jakmile se izraelští muži, které Mojžíš vyslal na průzkum kanaánské země, vrátili se zprávou o tom, co je v Kanaánu čeká („… lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká“ Numeri 13:28), většina Izraelitů okamžitě zpanikařila a ptala se: „Nebylo by lepší, kdybychom se vrátili do Egypta?“ A to tito lidé nedávno viděli, jak byly životy jejich synů ušetřeny během Svátku nekvašených chlebů (Pesachu), byli svědky egyptských ran a prošli rozestoupeným Rudým mořem.

Pochybnosti nejsou ničím novým nebo výjimečným.

Bouře je hezkým přirovnáním pro testování a měření naší víry. Je jednoduché zpívat chvály a hlásat naši víru, když je život klidný, zajištěný a předvídatelný. Jenomže právě v období životních zkoušek je naše víra testována.Křesťanům není slibována snadná cesta a pravdou je, že naše víra je upevňována a formována životními těžkostmi a utrpením.

Viděla jsem některé své přátele procházet nepředstavitelně těžkými situacemi, i přesto se ale upínali k Bohu, a nakonec z těch situací vyšli sice zjizveni, ale silnější. Viděla jsem také lidi, kteří ztráceli víru hned, jakmile vše nešlo jednoduše. Viděla jsem obojí. 

Jak tedy máme růst ve víře, zkrotit naše pochybnosti a umlčet naši skepsi?

Důvěřujme Bohu, že nás vším provede a dejme si pozor na naše vlastní očekávání toho, jak by to měl dělat. Bůh slíbil, že nás nikdy neopustí ani nenechá (Židům 13:5). Někdy ale Boží vysvobození může vypadat i jako scénář, který píšeme uprostřed utrpení. On léčí nemoc, chrání nás před přírodní katastrofou, ochraňuje manželství, zajistí nás finančně. A někdy to vůbec nevypadá jako náš plán a vysvobození nabývá věčné podoby, když nás osvobodí z tohoto světa. (Pavel řekl: „Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.“ Filipským 1:21)

Jedna má moudrá přítelkyně mě naučila návyk, který měl (a stále má) zásadní a praktický význam pro posílení mé víry. Naučila mě modlit se za konkrétní věci a zapisovat si své modlitební náměty. Často jsme tak zaneprázdněné, že je překvapivě snadné přehlédnout Boží odpovědi na naše modlitby. Zjistila jsem, že když si vedu konkrétní, krátký seznam, pomáhá mi to zapamatovat si a ocenit, jak Bůh mé modlitby vytrvale vyslýchá a plní. 

Nechci vlažnou víru, víru “jenom, když je hezky”. Chci odolnou, odvážnou víru, která je hluboce a pevně zakořeněná. Mou modlitbou je modlitba otce, který prosil Ježíše o uzdravení svého syna posedlého zlým duchem: „Věřím, pomoz mé nedůvěře.“ (Marek 9:24)

Modlíme se, abychom měly důvěru, že On dokáže uklidnit všechny bouře. A i když je ne vždy uklidní, abychom důvěřovaly, že nás neopustí ani uprostřed lijáku.

Drahý Pane, dej mi víru, abych Ti důvěřovala ještě víc. Přijď ke mně a pomoz mi v mé nedůvěře. 

Milost a pokoj, 

Výzva na týden 2: Ve svém studijním deníku si napište a doplňte tuto větu: „Budu Bohu důvěřovat s ______________.“ Sepište si tři kroky, které vám v tom pomůžou.

Plán na čtení týden 2:

Verš k zapamatování:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s