Strach a úzkost

Víra a bázeň před Hospodinem

Seděla jsem na bohoslužbě a třásla se.

Muž, který stál u pultíku a četl z Božího Slova nebyl můj kazatel. Můj kazatel propadl hříchu a všude kolem mě teď lidé plakali. V den, kdy se nepřítel snažil rozbít naše společenství, jsme jednotně jako Boží rodina pozvedali svá zlomená srdce k Pánu a pevně se drželi Jeho neměnných zaslíbení.

Lidé mě mohou zklamat, ale Bůh je věrný.

Když se neobáváme Boha, otevíráme své životy zkáze. Strach a obavy z lidí jsou špatné, ale je zdravé třást se v přítomnosti svatého Boha.

Bát se Boha znamená:

  • Hledat Jeho moudrost, protože si uvědomujeme, že bez Jeho pravdy jsou naše životy a my samotné zcela pošetilé.

„Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“ (Přísloví 9:10)

  • Vyvyšovat Jej s pokorným srdcem a v úctě k Jeho dobrotě a slávě.

„Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.“ (Přísloví 15:33)

  • Následovat Jeho přikázání celým srdcem a z upřímné touhy Ho potěšit nadevše.

„Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“ (Žalm 34:12-15)

Když se rozhodneme pro bázeň před Hospodinem, milujeme Ho celým naším srdcem, myslí a silou. S nadšením hledáme, co Ho potěší, a utíkáme daleko od toho, co nenávidí. Strach z Boha je každodenním rozhodnutím plně podrobit všechny oblasti našeho života právě Jemu.

Nepřítel našich duší chce, abychom si představovaly Nebeského Boha jako rozlobeného diktátora, který nás chce okrást o radost a učinit naše životy nudné a prázdné. To je lež z hloubi pekel.

Podívejme se do Božího Slova, kde nalezneme pravdu:

Pravda #1: Bůh je dárce života, nikoliv jeho zloděj. Je útočištěm těch, kteří v Něj vkládají důvěru.

„V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.“ (Přísloví 14:26-27)

Pravda #2: Životy poddané Bohu jsou naplněné, nikoliv marné a neplodné. Vzdání se vždy vede k větší síle a vitalitě.

„Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“ (Přísloví 3:7-8)

Rozechvělá důvěra v Boha bude chránit váš život. Ať už se dnes stane cokoliv, On drží vše pevně ve svých mocných rukou. 

Ať tato modlitba vychází každé ráno z našich srdcí: Pane, pomoz mi se dnes třást před Tvým Slovem. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s