Strach a úzkost

Bůh je naší silou

Jsem opravdovou přebornicí ve strachování a obávání se. Už od dětství se mi vždy honilo hlavou „co když…” Díky Boží milosti jsem se ale naučila, jak většinu z toho překonat. S pokušením strachovat se a žít v neustálých obavách budeme bojovat až do doby, než se Kristus vrátí nebo než my půjdeme k Němu. Když se tato „příšera“ vynoří, musíme být ochotné a schopné ji přemoct. To uděláme tak, že se obrníme pravdou z Božího Slova: pravdou o Jeho povaze, o tom, čeho je schopen, co slíbil, že pro nás vykoná a o oběti našeho Vykupitele. To všechno začne postupně dusit onu „příšeru“, kvůli které můžeme zakoušet bezesné noci, stažený žaludek a nevyzpytatelné myšlenky.

Jedním z míst, kde můžeme hledat útočiště, když cítíme strach nebo jsme přemožené úkoly/myšlenkami, je kniha Žalmů. Opakovaně zde vidíme Davida a další autory vylévat své obavy a strachy, jen aby vždy znovu zjistili, že není důvod se strachovat, když mají Boha.

Jeden z důvodů, proč nemusíme být ovládané strachem nebo obavami, je fakt, že Bůh je naší silou. Charles Spurgeon jednou řekl, že pokud je Všemohoucí naším strážcem a ochráncem, nemáme důvod se strachovat. Co by se nám mohlo stát, aby nám to Bůh nepomohl překonat? Když chceme bojovat proti strachu, musíme si uvědomit, jak to vypadá, když je Bůh naší silou.

Bůh je naše síla, protože poráží naše nepřátele

Bůh ví, že jsme křehké, že jsme jako prach, který se snadno rozfouká. Nemáme sílu, kterou na poražení nepřátel potřebujeme, protože naši protivníci jsou mocní a my se snadno unavíme. Náš Bůh má ale sílu, která překoná i to nejsilnější pokušení a nejodvážnějšího nepřítele, a dokonce i naše největší obavy.

Hospodin slíbil, že bude naší pomocí a zničí nepřátele, kteří se postaví proti Jeho dětem. 

Ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele,

 přiveď nazmar všechny moje protivníky, 

vždyť jsem tvůj služebník!

  • Žalm 143:12

Místo toho, abychom nechaly strach a obavy nás pohltit a ochromit, musíme se schovat za našeho Spasitele a spočinout v pravdě, že Jeho síla je nepřekonatelná a že On působí v náš prospěch.

Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.

– Exodus 14:14.

Bůh je naše síla, protože se nikdy neunaví

Náš Otec nikdy neselže v tom, co chce udělat (Jób 42:2; Izajáš 43:13; 2. Paralipomenon 20:6). Nikdy se neunaví a jeho síla, na rozdíl od té naší, nikdy nevyprchá.

Připadá vám někdy, že je tato božská síla daleko? Anebo, že nějak „nefunguje”? Myslím, že je to proto, že v takových chvílích nebo obdobích se spoléháme na svou vlastní sílu namísto té Boží. Možná i prosíme o pomoc, ale pak se stejně snažíme dělat vše z vlastních sil. Pamatujte však, že Bůh říká, že Jeho síla se projeví v naší slabosti (2. Korintským 12:9).

Boží síla ochraňuje naše duše před jakoukoliv újmou a zlem. Dává nám odvahu znovu se postavit uprostřed soužení, která se nám dějí. Je tím, co nám umožňuje projít krůček po krůčku zuřící bouří. Síla našeho Boha nám dává odhodlání nepodlehnout pokušení a také schopnost odvážně pokušení přemoci. A je to právě Jeho síla, která bere naše hříchy a vrhá je do nejzazších moří, aby nás již nikdy více neusvědčovaly.

„On je síla mého života. Nechrání jen můj život „zvenku“ – abych přežil, ale také můj křehký život „uvnitř“ – když je silou, která mě ochraňuje před pádem, poklesnutím a vyhasnutím.“ Charles Spurgeon 

S pohledem upřeným na Ježíše,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s