Strach a úzkost

Život plný strachu nebo život plný Boha?

Osud každého padoucha nebo psance vidíme v každé knize, ve filmu nebo dokonce i v našich každodenních životech. Možná jste se už také někdy cítily vyčerpaně, přemoženě, unaveně, zbytečně a osaměle, nebo aspoň někoho takového znáte. A pak zažijete něco, co vám připomene, kým vlastně jste – takovou chvíli „Davida a Goliáše“. Jak ale můžeme nalézt odvahu, která nám chybí?

V 1. Samuelovi 17 se dozvídáme, že se Izraelité obávali proslaveného bojovníka Goliáše.  „Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš.“

David neměl skoro nic. Neměl výzbroj a byl sám. Nikdo ho neznal. Ani jeho vlastní rodina v něj nevěřila. David vypadal, že nemá proti Goliáši šanci, ale ukázalo se, že Goliáš neměl šanci proti Bohu.

Procházíte teď podobnou situací? Je ve vašem životě něco, za co byste se měly postavit, ale cítíte se osaměle a vystrašeně? Vypadá to, že jsou všichni proti vám? Už jsem to také zažila. Když mám pocit, že jsem v tom všem sama, musím si jen vzpomenout na Toho, který je na mé straně.

Než David přišel před Izraelity, aby se postavil Goliáši, věděl, že patří Hospodinu. „Hospodin, který mě vysvobodil ze spárů lva i medvěda, mě vysvobodí i ze spárů tohoto Filištína“ (1. Samuel 17:37).

Možná se v životě cítíte jako nezdar nebo ztrátou času. Bůh je ale ten, který vás stvořil a tím pádem jediný, který má co mluvit do toho, kým opravdu jste.

Pokud patříme Bohu, pak nejsme vyděděnci. Buďme jako David, který žil věrný život v tichu a soukromí a když nadešel jeho čas, šířil povědomí o Bohu i na veřejnosti. 

David na svém „větším a veřejném místě“ přecházel urážky a obviňování druhých a sám s Bohem se postavil Goliáši: „Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel“ (1. Samuel 17:45). Poté s odvahou pramenící v Bohu a jediným hladkým kamenem porazil obřího muže v bronzu.

Když cítíme tlak jít v životě za svatostí, vězme, že je to láskyplný tlak vyvíjen Bohem. Hospodin využívá tišší chvíle našeho života, aby nás připravil na „hlasitější“ situace, kdy je potřeba se postavit za tu správnou věc.

„Buďte silní a stateční; nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!“ Deuteronomium 31:6

Bůh je vždy s námi a touží, abychom se k Němu každým dnem přibližovaly! Skrze Boží Slovo nabíráme odvahu a moudrost, které nás mění zevnitř až ven. Nepřestávejme! Pojďme dál! Neustále Boha prosme, aby nás naplňoval svou silou a mocí, abychom měly na bojišti každodenního života z čeho čerpat. Nejsme v tom samy. Jedině pak si uvědomíme výhru, která spočívá v odmítnutí života prožitého ve strachu. Jedině pak si přivlastníme svobodu, kterou Bůh dává svým dětem pod svou ochranou.

Pro Jeho slávu,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s