Zmocněná

Úvod do studie Zmocněná

Ježíš svým učedníkům přikázal být Jeho svědky „v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Skutky apoštolů 1:8). Kniha Skutků zaznamenává konání Ježíšových učedníků – svědků Jeho života, smrti a vzkříšení.

Kniha Skutků byla sepsána Lukášem. Napsal evangelium podle Lukáše i knihu Skutků pro svého přítele Theofila, aby mu mohl říct o událostech v Kristově životě a po Jeho smrti, událostech v životech Kristových následovníků. Lukáš byl Pavlův společník na některých z jeho misijních cest. Skutky začínají, kde Lukáš končí: Ježíš byl vzkříšen a Jeho učedníci čekají na příchod Ducha svatého.

Po letnicích začali učedníci prohlašovat dobrou zprávu Krista. Když začali být pronásledováni, věřící se roztrousili z Jeruzaléma do Judska a Samařska. Saul byl vedoucím pronásledování křesťanů a poté, co se obrátil, stal se z něj vedoucí v církvi. Začalo se mu říkat Pavel a zbytek knihy Skutků zaznamenává jeho misijní cesty naskrz Říši římskou, kde prohlašoval dobrou zprávu Ježíše Krista. Kniha Skutků končí záznamem jeho uvěznění, ale naznačuje také, že šíření evangelia tehdy teprve začalo.

Během naší studie rané církve můžeme hledat způsoby, kterým šířit evangelium a povzbudit věřící i v našem vlastním životě. Tato studie nám nabízí nesmírné povzbuzení do těžkých období díky záznamům toho, jak byli apoštolové pronásledováni, uvězněni, a dokonce i jak položili svůj život za evangelium. Budeme vyzvány v naší vlastní víře a v tom, jak své životy využíváme k šíření dobré zprávy Ježíše Krista a získáváme učedníky všech národů.

Kniha Skutků je povzbuzením ke hlubšímu poznání Boha a k lásce k Němu. Během čtení o tom, jak se evangelium začalo šířit, můžeme být povzbuzeny k jeho šíření v našich vlastních společenstvích, sousedstvích a sférách vlivu. I když byli učedníci pronásledováni, byli jistí ve svém poslání šířit a prohlašovat zprávu o Kristu po celém světě. I když dnes procházíme zkouškami, můžeme spočinout v ujištění, že bychom těžko hledaly větší smysl života než být svědky Ježíšova života, smrti a vzkříšení. 

Začínáme už v PONDĚLÍ a nemůžeme se dočkat!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s