Zmocněná

Budete mi svědky

V první kapitole knihy Skutků nacházíme poslední Ježíšova slova a činy předtím, než vstoupil na nebe. Po vzkříšení strávil Ježíš čtyřicet dní se svými učedníky. Byli přesvědčeni, že povstal z mrtvých, přesvědčeni, že je Synem Božím a Mesiášem. Pozorovali Ježíše, jak koná zázraky, zatímco jim opakovaně vysvětloval, že zatím není ten správný čas na obnovu království, naopak, byl pravý čas sloužit a zemřít za hříchy světa.

Učedníci, stejně jako Židé, po staletí čekali a doufali v příchod Mesiáše. Mnozí z nich věřili, že Ježíš je právě tím Mesiášem, na kterého čekali, ale měli problém porozumět tomu, proč během svého života neobnovil izraelské království. Během svých posledních dní s učedníky jim Ježíš přikázal zůstat v Jeruzalémě. Ptali se ho, zda nadešel čas obnovy království pro Izrael, zda udělá to, na co čekali.

Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci…“ – Skutky apoštolů 1:7 

Nebyl to pravý čas. Ježíš nicméně učedníkům nevynadal za to, že se ptají, nýbrž jim připomněl, kdo je tím, kdo má vše bezpečně ve svých rukou. Nebyl ten pravý čas na obnovu království pro Izrael. Byl čas na něco jiného.

„…ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ – Skutky apoštolů 1:8

Svědci. Byl čas na to, aby učedníci šli a svědčili celému světu o tom, kým Ježíš je. Bylo na čase říct lidem o tom, co vykonal. Bylo na čase šířit povědomí o vykoupení z hříchu, které je skrze Krista k dispozici každému, až na sám konec země.

Učedníci netušili, co je čeká. Bylo to něco mnohem lepšího, než si kdy dokázali představit. Kdyby už tenkrát přišlo Boží království na zem, evangelium by se nestihlo rozšířit do celého světa a tisíce lidí v průběhu staletí by nikdy nezaslechli dobrou zprávu o spasitelské moci Krista.

A to nebylo vše. Ježíš své učedníky nevyslal z jejich vlastní síly. Sám je na zemi opouštěl, ale zaslíbil jim Ducha svatého, který se jich zmocní, povzbudí je a posilní. S pomocí Ducha svatého pak dokázali učedníci rozšířit evangelium do celého světa. Poselství spasení totiž není pouze pro Židy, ale pro všechny! Učedníci byli vybráni a vysláni jako svědkové té nejlepší zprávy plné naděje.

Řecky se „svědek“ řekne martys. V řečtině toto slovo znamená: „ten, který potvrzuje nebo tvrdí“ a tohle slovo se poutá k verši 8 – „budete mi svědky“. Tito učedníci byli lidé, které si Ježíš záměrně vyvolil, aby světu potvrdili poselství, které jim svěřil. Hospodin si je vybral, aby šířili dobrou zprávu Ježíše Krista. Jak úžasné poslání! 

Ježíš je jmenoval svědky evangelia. Neměli tušení, co přijde. Nevěděli, že mnoho z nich za svou víru zemře. Nemohli předpokládat nevyhnutelná pronásledování ani boje, které přijdou nejen v jejich vlastních životech, ale také v životech věřících nadcházejících generací. Byli si však jisti jednou věcí, a to, že jim bylo svěřeno poselství, které bylo potřeba šířit do světa, ať už je to stálo cokoliv. Ať už byla jakkoliv přijata, svědčili dobrou zprávu Ježíše Krista – ve svém městě (Jeruzalém), ve své zemi (Judsko), a i těm, kterými jejich lid opovrhoval (Samařsko) až na sám konec země.

Reakce lidí na poselství Krista ani jednou učedníky nezastavila. Byli Jeho svědky.

Během naší šestitýdenní studie knihy Skutků uvidíme, jak přesně to vypadalo, šířit evangelium v Jeruzalémě, Judsku, Samařsku a dál. Duch svatý učedníky zmocnil a umožnil jim pokračovat ve svědčení o Kristu.

Kéž se z nás během studia příběhů učedníků stávají odvážnější ženy! V Kristu je nám k dispozici stejná moc, jakou měli tehdy i oni. Duch svatý nás i dnes zmocňuje a posiluje, abychom mohly být svědkyněmi dobré zprávy Ježíše Krista v našich městech, zemích a také mnohem dál, až na konec světa. I nám je, stejně jako učedníkům, dána stejná výsada a stejné poslání. Kéž jsme Jeho svědkyněmi dnes a každý den!

Výzva na Týden 1: Raná církev byla skupina oddaných věřících, kteří se neustále setkávali a sdíleli spolu úplně všechno. Zavažte se tento týden k tomu, že se během nastávajících tří měsíců budete pravidelně setkávat se skupinou věřících. Naplánujte si setkání společně a zkuste přijít na to, jak byste je mohly udržovat i do vzdálenější budoucnosti.

Plán čtení na Týden 1:

Verš k zapamatování na tento týden:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s