1, 2, 3 Jan

Poslušná láska

Kdysi jsem bývala rebelka.

Tvrdohlavá.

Neústupná.

Neposlušná.

Jedna z věcí, které ve mně Bůh začal měnit poté, co jsem byla obdarována spasením, byla má rebelská přirozenost. Neměl to se mnou jednoduché. Po letech úmyslné neposlušnosti jsem se skrze Jeho milost rozhodla k poslušnosti a službě Hospodinu.

Po spasení má život věřícího nový směr – k Bohu. Poslušnost je známkou nového života svatosti.

Naše poslušnost ukazuje lidem kolem na Toho, komu patříme. Když se rozhodneme pro Boha namísto svých vypočítavých tužeb, projevujeme tak nade vše lásku k Němu.

„Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.“ – 1. Janův 2:3-4

Jako nově věřící jsem byla stoprocentně odhodlaná být Bohu poslušná. Stala se z toho má vášeň. Mé poslání. Časem se z mé poslušnosti ale stal způsob, kterým jsem myslela, že dostanu Boží uznání a Jeho přízeň.

Když jsem se na někoho v práci naštvala nebo o někom mluvila za jeho zády, přišel neskutečný pocit viny. Okamžitě jsem se začala obávat, že ztratím Boží lásku. Nesnažila jsem se být Bohu poslušná z lásky, ale ze strachu.

„V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká…“ – 1. Janův 5:3

Je důležité dávat pozor na to, jak jsou slova v 1. Janovi 5 seřazená. Boží láska je první a teprve poté přichází poslušnost.

Víra a láska nevychází z naší poslušnosti. V Efezským 2:8-9 čteme, že spásná víra je dar od Boha. 1. Janův 4:19 uvádí, že jediný důvod, proč my milujeme je ten, že Bůh napřed miloval nás.

Z toho důvodu by vždy měla naše poslušnost být výsledkem Boží lásky, a ne podmínkou jejího získání.

Nechápejte mě špatně. Poslušnost Božího Slova a Jeho přikázání je nesmírně důležité. Věřící jsou povoláni stavět své životy na základu Božího Slova. Spoléháme se na Bibli, která přináší moudrost, poznání a pokoj. Je zdrojem našeho bezpečí a potvrzením naší identity.

Pokud opravdu milujeme Boha, máme touhu Ho poznávat – poznávat Jeho Slovo a dodržovat Jeho přikázání. Pokud je naše víra skutečná, poslušnost bude jejím ovocem.

Co se ale stane, když selžeme?

Hospodin ví už od začátku, že nejsme dokonalé. Proto seslal svého jediného Syna, Ježíše. Ježíš udělal to, co my nedokážeme. Zůstal dokonalý a naprosto poslušný Boží autoritě, a to až na kříž.

Díky tomu, že Ježíš žije uvnitř každého křesťana, Bůh nás vidí stejně jako Ježíše: jako dokonale spravedlivé, svaté, milované dcery. Proto máme svobodu Bohu sloužit a být Mu poslušné celým svým srdcem – protože On nás miluje, ať už se děje cokoliv.

„Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ – 1. Janův 2:5-6

Když neuposlechneme Boha a Jeho Slovo, můžeme směle a bezostyšně běžet k Božímu trůnu milosti. Upřímně vyznáváme své boje a hříchy na cestě k poslušnosti. Vyléváme Mu svá srdce. Po pokorném vyznání a pokání důvěřujeme Jeho zaslíbení. Dále Ho následujeme s jistotou, že jsme milovány, a že Bůh je plný milosti a odpuštění. Božím dcerám bylo odpuštěno. Byly jsme obnoveny a občerstveny.

Během své cesty křesťanským životem se mi poznáním Boží lásky postupně začal měnit celý svět. Začala jsem věřit, že i když nejsem dokonalá, On mě stále miluje. Jeho milostivá láska mě přitáhla a já jsem se rozhodla odevzdat Mu celý svůj život a být Mu poslušná, i když jsem věděla, že Jeho láska na tom nezávisí. Z mé poslušnosti se stala chvála.

Když uděláme chybu a selžeme, musíme si připomínat, že naše spása nikdy nezávisela na našem chování nebo na úrovni poslušnosti, které jsme schopny. Pamatujme si, že naše postavení před Bohem je stálé a neměnné. V Ježíši Kristu je nám dána plnost Boží lásky a Jeho přízeň.

Ve které životní oblasti můžete více spoléhat na Ducha svatého, aby vám pomohl žít více ukázněný a poslušný život pro Boží slávu? Jak se za vás můžeme modlit?

Pokoj vám a milost,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s