1, 2, 3 Jan

Nenechme se oklamat

Epištoly, které Jan sepsal, jsou plné hlubokých doktrín, varování, nabádání a povzbuzení. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, je, že v době, kdy je Jan sepisoval, byli všichni ostatní apoštolové po smrti. Jan byl posledním živým apoštolem. Proto mnoho učenců tvrdí, že když Jan píše o „poslední hodině“, myslí tím, že období apoštolů končí. Jiní tvrdí, že „poslední hodina“ také odkazuje na chvíli, kdy se Ježíš vrátí. Žijeme dnes v „poslední hodině“.

Jeden z problémů, které církev zažívala, byli falešní učitelé neboli „antikristové“. Nemyslí tím jednoho člověka, který má veškerou moc a oklame mnoho lidí. V tomto textu odkazuje slovo „antikrist“ na ty, kteří o Ježíši vyučovali lži, a to dokonce s vášní a s přesvědčením. To je popis „antikrista“ – někoho, kdo je proti Kristu a Mesiáši. V období, kdy Jan žil, jich bylo mnoho. „Antikrist“ není člověk, který se v něčem pouze splete. „Antikristové“ vyučovali věci, které byly naprosto v protikladu s tím, co vyučuje Písmo.

Jaké věci vyučovali?

Tito falešní učitelé zapírali mnoho věcí, a to např. Ježíšovo božství. Nevěřili, že byl Vykupitelem a Spasitelem světa. Zapírali také, že Ježíš přišel od Otce, a namísto toho tvrdili, že byl stvořen. Někteří věřili, že svět nestvořil Bůh Otec, ale andělé.

„Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.“ 1. Janův 2:22

„…každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.“ 1. Janův 4:3

„Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.“ 2. Janův 1:7

Mohly bychom nad diskuzí všeho, co falešní učitelé kdysi šířili, strávit mnoho času. Pravdou ale je, že se stejné věci dějí i dnes. Lidé, kteří znají náboženství, znají ta správná slova, která použít, aby oklamali. Jejich vyučování jsou ale nebezpečná, protože jsou v protikladu s tím, co vyučuje Bible. Možná zní jakože ví, o čem mluví, ale prohlašují falešné evangelium. Prohlašují evangelium, které je nebezpečné, protože nevede lidi k Ježíši a spasení skrze Něj.

Způsob, kterým se můžeme vyhnout ošálení těmito charismatickými, dobře se vyjadřujícími ale zároveň velmi nebezpečnými učiteli, je znalost Bible. Obrňte se pravdou!

Nebuďme slepé v následování toho, co druzí tvrdí. Zkoumejme jejich prohlášení a hledejme v Božím Slově, zda mají pravdu. Nenechme se strhnout novými nápady nebo falešnými učiteli, ať už zní jakkoliv úžasně či lákavě. Naše pocity nejsou vždy tím nejlepším měřítkem a naše srdce nás dokážou ošálit. Nemůžeme jim věřit.

„Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ – Jeremjáš 17:9

Musíme znát Bibli! Čtěme ji, studujme ji, modleme se ji a diskutujme o ní s ostatními!

Čím lépe ji budeme znát, tím jednodušeji rozpoznáme lži a zůstaneme pevně stát v Boží pravdě a naší víře v Něj.

S pohledem upřeným na Ježíše,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s