Blog

Přibliž se

Co je to za žánr?

Jaký druh knih máte nejraději? Máte raději romány nebo životopisy? A co filmy? Dívaly byste se raději na romantickou komedii nebo na dokumentární film?

Stejným způsobem, kterým přistupujeme k různým žánrům knih nebo filmů, přistupujeme i k biblickým knihám. Neměly bychom číst knihu, která byla napsána jako poezie, stejným způsobem jako tu, která popisuje historické události. To by bylo jako porovnávat film „Alenka v říši divů“ s filmem „Forrest Gump“. 

Dnes společně projdeme různé žánry, které v Bibli nacházíme, a nejlepší způsoby, jak k nim přistupovat – jak je číst a studovat.

Pět knih Mojžíšových (Pentateuch): Knihy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium se nazývají Pentateuch (což v řečtině doslova znamená „pět knih“). Tato část Bible se také nazývá Tóra, židovský zákon. Těchto pět knih bylo sepsaných jedním autorem pro jedno publikum. Mojžíš sepsal její většinu během doby, kterou Izraelité strávili v pustině, než došli do kanaánské země. Sepsal je té generaci Izraelitů, která měla vejít do zaslíbené země proto, aby jim připomněl, kým Bůh je a proč je oddělil od ostatních národů. 

Pentateuch obsahuje několik různých žánrů. Většina obsahu jsou historické záznamy o praotcích Izraele a záznamy o jejich životech. Je zde také několik dlouhých částí o zákoně, který dal Hospodin izraelskému národu jako instrukce k tomu, jak vést život.

Při čtení těchto knih můžeme číst historické záznamy jako skutečné události, které se staly skutečným lidem. Tyto události nám pomáhají porozumět kultuře, ve které byly sepsány. Zde se učíme mnohému o našem Bohu, Jeho charakteru a o tom, jak komunikuje s lidmi. Při čtení úryvku z těchto knih bychom měly přemýšlet nad tím, co nás text učí o tom, kým Bůh je a jaké jsou jeho vlastnosti.

Historické knihy: Jak Starý, tak Nový zákon obsahují historické knihy. Jozue, Soudců, Rút, 1. Samuelova, 2. Samuelova, 1. Královská, 2. Královská, 1. Paralipomenon, 2. Paralipomenon, Ezdráš, Nehemjáš a Ester jsou historické knihy Starého zákona. V Novém zákoně je to kniha Skutků. 

Tyto knihy byly sepsány různými autory pro různá publika. Stejně jako v Pentateuchu, i v těchto knihách čteme o skutečných událostech, které se staly skutečným lidem. Každá z těchto knih byla sepsána jinému publiku, všeobecně Izraelitům, aby jim připomněla Boží věrnost. Nacházíme zde informace o kultuře a dějinách Izraele, a také o tom, jak Bůh působil v různých obdobích, kdy Mu Jeho lid byl věrný a kdy ne. 

Poetické knihy: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel a Píseň písní jsou knihami poezie. Jób vypráví o životě muže, který ztratil naprosto vše. Dozvídáme se, jak reagoval v rámci svého vztahu s Bohem. Jeho nářky nám pomáhají v obdobích katastrof. Žalmy, Přísloví a Kazatel jsou sbírkami písní, rčení a básní Izraelitů a židovské literatury. Žalmy nabízí vhled do mnoha různých životních okolností, Přísloví nabízí praktický přehled do života a Kazatel přednáší otázky nad smyslem života. Píseň písní je projevem smluvního vztahu manželství a radosti romantické lásky.

Každá z těchto knih obsahuje spoustu literárních prostředků, jako jsou přirovnání, metafory, opakování, alegorie, zveličování a nadsázka. Od každého autora se můžeme mnohému naučit, co se týče porozumění a vyjádření emocí, jak se vyptávat Boha, jak se vyrovnat s utrpením a ztrátou, jak se radovat a chválit a jak vést věrný život.

Proroci: Nejobsáhlejší částí Starého zákona jsou spisy proroků. Izajáš, Jeremjáš, Pláč, Ezechiel a Daniel jsou nazýváni Většími proroky, zatímco Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš a Malachjáš jsou Menšími proroky. Toto rozdělení nemá co do činění s obsahem, jako spíš s délkou textu. I Nový zákon obsahuje prorockou knihu. Kniha Zjevení je prorockým sdělením o konci světa a druhému příchodu Krista.

Tyto knihy jsou pro moderní čtenáře často těžké a matoucí. Nejen, že žijeme tisíce let po jejich sepsání, ale navíc je naše kultura natolik jiná, že se mnohé aspekty zdají cizí a matou nás. Nicméně i tyto knihy nás učí mnohému o našem Bohu.

Zaslíbení (jak úspěchu, tak soudu) sepsána v těchto knihách byla určena konkrétnímu publiku. I když původně nebyla myšlena pro nás, prozrazují nám hodně o tom, jaký Bůh je. Učí nás věcem, které Bůh miluje, a také těm, které nenávidí. Ukazují na věci, které Mu vzdávají úctu a na věci, za které trestá. Při čtení těchto knih bychom se vždy měly ptát: „Co mě toto zaslíbení učí o tom, kým Bůh je?“

Evangelia: První čtyři knihy Nového zákona jsou záznamy Ježíšova ztělesnění. Slovo „evangelium“ pochází z řeckého slova pro „dobrou zprávu“. Matouš, Marek, Lukáš a Jan popisují Dobrou zprávu Ježíše Krista, jeho života, smrti a vzkříšení.

Tyto knihy byly sepsány lidmi, kteří měli blízký a osobní vztah s Ježíšem nebo s jeho apoštoly: Matouš a Jan byli jedni z dvanácti učedníků, Marek byl Petrův společník a Lukáš cestoval s Pavlem. Každý z nich na vlastní oči viděl dopad života a služby Ježíše a byl přesvědčený, že je důležité tyto události sdílet s celým světem.

Evangelia jsou záznamy života Ježíše a každý z nich byl sepsán z jiného pohledu. Všechny jsou to skutečné události. Každé Evangelium zdůrazňuje jiný aspekt Ježíšova života a služby na zemi. Matouš se soustředí na Boží království. Marek se soustředí na Ježíše služebníka. Lukáš se soustředí na Ježíšovu lidskost a božství a Jan se soustředí na Ježíše jako Syna Božího.

Epištoly: Římanům, 1. Korintským, 2. Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, 1. Tesalonickým, 2. Tesalonickým, 1. Timoteovi, 2. Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům, List Jakubův, 1. Petrův, 2. Petrův, 1. Janův, 2. Janův, 3. Janův a List Judův jsou epištoly. Tyto knihy jsou dopisy sepsány různými autory konkrétním publikům (skupinám či jednotlivcům) a jednají s konkrétními problémy.

Při čtení kteréhokoliv z těchto dopisů je důležité být si vědoma celkového sdělení listu. Bez tohoto porozumění je jednoduché špatně si vyložit jejich verše. Je k nezaplacení, jak důležité je udělat si čas na opatrnou studii kulturního a historického pozadí každé epištoly, abychom lépe porozuměly její souvislosti a významu. I když se během studie zabíráme odstavci a jednotlivými verši, je důležité je vždy vykládat v rámci celkového sdělení epištoly. Při čtení a studii těchto knih, nezapomeňte se neustále ptát: „Jaké je celkové sdělení nebo jaké jsou kulturní souvislosti tohoto dopisu a jak se pojí na zrovna tyto verše?“ Musíme být opatrné, abychom do naší studie nemíchaly své osobní či kulturní předsudky. Naopak bychom si měly prostudovat původní obecenstvo a jejich situaci či prostředí.

Při čtení každé knihy Bible je důležité uvědomit si, jaký žánr čteme. Historické záznamy, epištoly a prorocké knihy sepsány před více než tisíce let nám mohou do života přinést mnoho úžasných vhledů, když si uděláme čas na opatrnou studii teologie. 

Nechť neustále prosíme Ducha svatého o moudrost a porozumění při našem čtení a studiu Božího Slova. On je věrný a dá se nám poznat, když Ho budeme hledat!

Přibliž se

Studijní metoda SOAP

Věříme, že Boží Slovo je mocné a živé. Jsme přesvědčené, že slova Písma jsou účinná a významná v jakékoliv historické době a v jakékoliv kultuře světa. Ale také víme, že Bible byla napsána určitým posluchačům konkrétní kultury v konkrétní době. Abychom dokázaly Písmo správně vyložit a pochopit, potřebujeme znát kontext a kulturu, ve které bylo původně napsáno.

Během studie Bible využíváme studijní metody SOAP. SOAP je anglická zkratka a znamená S-Slovo, O-Postřehy, A-Aplikace, P-Modlitba. Je jedna věc prostě číst Boží Slovo. Když s ním ale začneme spolupracovat a záměrně se pozastavovat k zamyšlení nad ním, začnou na nás z jeho stran vyskakovat různé pravdy. Studijní metoda SOAP nám pomáhá hlouběji studovat Písmo a vnímat více, než kdybychom si prostě četly verše. Pomáhá nám nebýt pouze posluchači, ale také podle něj jednat (Jakub 1:22).

Každý náš Plán čtení je sestaven tak, že čteme určitý úryvek z Písma a poté studujeme pouze pár veršů z něj. Vytváříme tak studie proto, že jsme přesvědčené, že taková studie nám pomáhá lépe porozumět a aplikovat Boží Slovo v našich životech.

Studijní metoda SOAP se skládá z těchto čtyř kroků:

1. Slovo. Přepište přečtené verše alespoň jednou. Zpomalte a zkopírujte text a plně se soustřeďte na to, co píšete. Doporučujeme přepsat text několikrát.

2. Postřehy. Opatrně a úmyslně pozorujte vybraný text. Čeho si všímáte? Komu byly tyto verše původně napsány? Komu je autor píše? Jaké kulturní aspekty zde hrají roli? Obsahuje vybraný text slova nebo témata, která se opakují? 

3. Aplikace. Poté, co pasáž pozorně prostudujete, určete hlavní poselství či pravdu textu. Jak můžete tuto pravdu aplikovat do svého života? Jak vás dnes ovlivní?

4. Modlitba. Modlete se Boží Slovo zpět k Bohu! Pokud vám během ztišení a studie něco ukázal, modlete se za to. Vyznejte hřích, na který vás Bůh upozorňuje. Promodlete vybranou pasáž Písma.

Nejdůležitější součástí studijní metody SOAP je vaše vlastní spolupráce s Božím Slovem a aplikace do vašeho vlastního života. Boží Slovo je mocné a živé. Čas v něm a jeho studií není nikdy promarněný. Udělejte si ve svém každodenním životě čas na jeho pozornou studii a začněte se učit pravdy o Božím charakteru a Jeho srdci pro tento svět.

Přibliž se

Proč zrovna induktivní studie Bible?

Už jste někdy četly biblický text a přemýšlely nad tím, co vlastně znamená?

Nejste samy.

Našim cílem skrze tuto sérii / studii je naučit se studovat Bibli efektivním a jednoduchým způsobem. Doufáme, že se během těchto šesti týdnů naučíte metodám, které vám pomohou ve studiu Božího Slova.

Pojďme do toho!

Induktivní studium Bible znamená, že Písmo vykládá Písmo bez spoléhání se na komentáře či výklad druhých lidí. Je to takový způsob studia Bible, kdy opatrně pozorujeme text. Studijní metoda SOAP, kterou využíváme v našich studiích, je formou induktivního studia.

I když se zdá jednodušší přečíst si něčí výklad určité biblické pasáže, neučíme se tím vykládat si Boží Slovo samy. Komentáře a teologické knihy nejsou slova inspirována Bohem – to je pouze Bible. Tím, že se naučíme ji studovat efektivněji, se pro nás stane ještě užitečnější.

Induktivní studium Bible je důležité proto, že:

1. Nás povzbuzuje přemýšlet.

2. Nutí nás filtrovat myšlenky druhých.

3. Přináší nám do života radost vlastního zjištění.

4. Umožňuje nám zamilovat se do samotného Autora.

Každý týden se během studie podíváme na různé techniky postřehů, výkladu a aplikace. Budete potřebovat Bibli a tužku! Budou dny, kdy vás nasměrujeme k dalším materiálům, které vám ve studii pomohou, ale z většiny bude naše studie velmi jednoduchá.

Nežeňte se. Dovolte si čas a nebuďte na sebe tvrdé. Bůh nám daroval vše, čeho je ke zbožnému životu potřeba (2. Petrův 1:3), a to zahrnuje i Jeho Slovo. Pokud věříte v Krista, pak ve vás žije a působí Duch svatý. To znamená, že ten stejný duch, který vzkřísil Krista z mrtvých dnes působí ve vašem životě a chce vám pomoct porozumět tomu, co se píše v Bibli. Důvěřujte, že vás povede do správného výkladu Jeho Slova.

A víte co ještě? Nemusíte se bát dělat chyby! Buďte ochotné se učit a procvičujte to, co se učíte. Nebojte se svých myšlenek a nápadů a pokud si nejste jisté, hledejte odpověď přímo v Písmu. Sedí to? Jsou mé myšlenky v souladu se zbytkem Bible? Buďte ochotné změnit svá přesvědčení a úsudky, protože Duch svatý vás během této cesty blíže Bohu bude učit a měnit.

Těšíme se na studii s vámi!

Přibliž se

Vítejte do naší studie Přibliž se!

Vítejte! 

Doufáme, že se na naši první studii roku 2020 těšíte stejně hodně jako my. Tato studie byla vytvořena se záměrem naučit se metodám studování Bible, které nás povedou do hlubšího poznání Boha skrze náš osobní vztah s Ním

Věříme, že Bible je Boží inspirované Slovo, které nám bylo dáno k poznání Boha samého a vedlo nás ke chvále. Nechceme Jeho Slovo pouze číst, ale i podle něj jednat. Toužíme po tom, aby nás proměňovalo a utvářelo nás do podoby Ježíše a učilo nás podle něj žít.

Aby tohle bylo možné, potřebujeme se jej naučit číst takovým způsobem, kterým bylo stvořeno, aby se četlo. Musíme jej studovat, abychom dokázaly určit, co přesně chtěli autoři (jak Duch svatý, tak i lidé, které si použil) sdělit původnímu obecenstvu určitého textu. 

Přibliž se bude vypadat trochu jinak než většina z našich Miluj Boha nesmírně studií. (Ale nemusíte se obávat, následující studie bude zase stejná, jako všechny naše ostatní studie.) Studijní deník vypadá stejně jako vždy. Je v něm prostor na poznámky a SOAP metodu studie. 

Jediné, co bude vypadat jinak, jsou naše pondělní, středeční a páteční příspěvky na blogu. Tyto příspěvky budou sloužit více jako učebnice. Doufáme, že tyto příspěvky využijete ve svém ztišení k tomu, abyste se do studie Božího Slova ponorily ještě o neco hlouběji – hlavně díky SOAP. Zde na blogu vás budeme provázet metodami a tipy k tomu, jak na postřehy, výklad, aplikaci, modlitbu a učení se veršů zpaměti.

Tento týden společně projdeme základy, jako je důležitost studování Božího Slova a přehled studijní metody SOAP. Příští týden se začneme zabývat metodami efektivních potřehů při čtení Bible.

Vás studijní deník či zápisník, ktery jste si ke studii vybraly, je dobrým místem nejen na poznámky, ale také na cvičení metod, kterým se budeme věnovat. Po celou dobu studie budeme po vašem boku, povzbuzovat vás a učit se společně s vámi!

Čas strávený v Bozim Slově není nikdy promarněný.

Svaté Písmo je živé a mocné, ale jeho výklad a porozumění vyžadují disciplínu a oddanost. Pojďme se při začátku této cesty zavázat k tomu, že studie Božího Slova bude priorita v našem životě.

Společně se zavazujeme, že budeme Boží Slovo studovat záměrně a úmyslně. Nebudete zklamané!

Týden 1 Výzva: Naplánujte si tento týden čas v přírodě. Udělejte si čas na zamyšlení se nad tím, co Bůh stvořil a jak příroda funguje. Jak zrovna roční období, ve kterém se nacházíte, odráží Boží charakter a Jeho zaslíbení?

Přibliž se, Studie

Úvod do studie: Přibliž se

Uvod do studie

“Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.”

Jaké zaslíbení! Nejen, že nám Bůh zaslibuje, že když Ho budeme hledat, najdeme Ho, ale také, že se k nám přiblíží.

To je cílem těchto šesti týdnů: přiblížit se Bohu. Nejen to, ale také se učit metodám a praktickým věcem, které nám pomohou přibližovat se Mu víc a víc v našem každodenním životě.

Boží Slovo je hlubokou studnou pokladů. Ať už ho studujeme jakkoliv dlouho, ať už si myslíme, že ho známe jakkoliv dobře, Boží Slovo nikdy nevyschne a vždy je něco dalšího, co nás může naučit. Neustále nás inspiruje, dává nám pokyny a povzbuzuje nás, ale musíme vědět, jak na to.

Během této studie prozkoumáme Žalm 19, který vypráví o vlastnostech Božího Slova. Zároveň budeme číst i další texty a pasáže, které nám pomohou porozumět, jak Bůh využívá svého Slova v našich životech a jak nás skrze něj proměňuje, zevnitř navenek. S Žalmem 19 jako záchytným bodem se naučíme nové důležitosti a významu studia Božího Slova.

Každý týden se budeme vracet k veršům Žalmu 19. Nejen, že ho budeme opakovaně číst, ale dokonce se část tohoto Žalmu naučíme zpaměti. Boží Slovo by se nemělo číst jen jednou, protože čím častěji se k určité části vracíme, tím více nás toho učí.

A to není vše! Jako vždy budeme mít na našem blogu další zamyšlení. Společně se ponoříme do studijní metody SOAP, kterou v našich studiích využíváme, a naučíme se, jak studovat Boží Slovo a jak jej aplikovat do našich životů.

Svaté Písmo je živé a mocné, ale potřebujeme disciplínu a oddanost k tomu, abychom mu porozuměly. Pojďme do toho společně, a rozhodněme se ze studie Božího Slova udělat prioritu v našich životech.

Čas, který věnujeme Bohu, není nikdy marný.

Kéž se plně oddáme studiu Jeho Slova s úmyslem a záměrem. Nebudete toho litovat!

_______________________________________________________________________________________

Těšíme se na začátek studie už PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ!

Square1

Studijní deník si můžete stáhnout ZDE.

Hledáte online skupinku, ve které byste mohly studovat společně s dalšími ženami? Naši studijní skupinku můžete najít zde!

Nevíte, co znamená SOAP? Zde můžete najít více informací!