Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Příprava Jeho příchodu: Dáš mu jméno Ježíš – Marie

blogheader_W3D3SOAP_W3D3

“Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.”
– Lukáš 1:30-31

Vždy, když čtu tuhle pasáž z Bible, snažím se zamyslet nad tím, jaká Marie byla… a vždy dojdu ke stejnému závěru: byla to pozoruhodná, nevšední mladá žena. Dokážete si její situaci představit? Marie je doma a najednou se jí zjeví anděl! Nevím, jak vy, ale já bych asi spadla.

Co o Marii tedy vůbec víme? Podle tehdejší židovské tradice se většina křesťanských historiků domnívá, že jí bylo kolem 15-16 let, když porodila Ježíše. Byla ze zbožné rodiny pocházející z rodu krále Davida a Písmo znala zpaměti. Její modlitba, která je zapsána v Lukášovi 1:46-55, cituje více než deset referencí ze Starého zákona. Věděla, že Bůh zaslíbil Mesiáše, který zachrání Jeho lid. Všechna proroctví znala zpaměti. Věřila.

Nejen, že setkání s andělem změnilo její život, změnilo také život každého člověka kdy žijícího na této zemi. Co měla v té chvíli na mysli? Najednou jí anděl sděloval zprávy, které nikdy nečekala, že uslyší – ponese dlouho očekávaného Mesiáše. Bude matkou syna a dá mu jméno Ježíš, Spasitel, Zachránce, Vykupitel.

Když nadešel čas, Marie byla připravena. Ve víře zareagovala na neočekávanou, úžasnou situaci, která byla naprosto mimo její kontrolu. Bůh ji povolal a ona odpověděla, i když neznala všechny odpovědi a neměla vše promyšlené. Jste připravené na Boží povolání do vašeho života? Když vám Bůh dá úkol, zareagujete vírou nebo nevírou?

Nebeský Otče, pomoz mi překonat mou nevíru. I když ne vždy rozumím tomu, co po mě žádáš, pomoz mi věřit a spoléhat se na to, že Ty mi vždy dodáš víc, než potřebuji. Amen.

Malá výzva: Vytvořte pár přání/pohlednic s Ježíšovým jménem a dnešními verši. Rozdejte je mezi přátele a sousedy, který Ježíše osobně neznají.

Promo_square4

Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Příprava Jeho příchodu: Nebeské království se přiblížilo – Jan Křtitel

blogheader_W3D2SOAP_W3D2

„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“
To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše:
‚Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘
– Matouš 3:2

 “Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým” (Lukáš 1:15). Už před narozením se Jan Křtitel radoval v Kristu Ježíši, stejně jako během své služby na zemi. Jan Křtitel měl úžasnou výsadu představit Mesiáše celému židovskému národu.” – Warren Wiersbe

To byl pro Jana začátek. Když vyrostl v muže a kázal v divočině, jeho poselství přicházelo od Ducha Božího. Bylo to jednoduché, ale zároveň neuvěřitelné poselství: “Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.” A nebeské království je nablízku i dnes.

Jan Křtitel měl poslání a byl mu zavázán celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou duší. Vše opustil a šel žít do divočiny. Opustil veškeré pohodlí. V Matoušovi se píše, že na sobě měl šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel (Matouš 3:4).

Čeho jste ochotny se vzdát za záměrem šíření Božího poselství lásky a odpuštění? Kterého pohodlí ve svém životě – jestli vůbec nějaké – jste ochotny se vzdát za účelem sdílení Ježíše? Bůh pro vás na této zemi připravil práci. Jste naplněny výmluvami k neuposlechnutí Jeho poslání? Nebo jste jako Jan, plně zavázané k čemukoliv, k čemu vás povolává?

Nebeský Otče, pomoz mi být odvážná a statečná. Pomoz mi poslechnout Tě celým svým srdcem. Chci se naplno zavázat k práci, kterou jsi pro mně připravil. Pokud chceš, abych se něčeho vzdala za účelem naplnění Tvé vůle, dej mi porozumění. Připomínej mi, že ve Tvých rukou není nic zbytečné, a že Ty mi dáš vše, co potřebuji. Amen.

Malá výzva: S kým byste dnes mohly sdílet dobrou zprávu Ježíše Krista? Ať už je to pozvání někoho známého na vánoční bohoslužbu, sdílení povzbudivého verše z Bible s kamarádkou, nebo usmání se na cizího člověka na ulici – hledejme dnes kreativní způsoby, jak zářit pro Ježíše!

Promo_square4

Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Příprava Jeho příchodu: Příprava lidu na příchod Hospodina – Zacharjáš a Alžběta

blogheader_W3D1SOAP_W3D1

ČTENÍ: Malachiáš 3:1; Lukáš 1:13-17
SOAP: Lukáš 1:17

“…sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově,
aby obrátil srdce otců k synům
a vzpurné k moudrosti spravedlivých
a připravil Pánu lid pohotový.“

– Lukáš 1:17

Malachiáš předpověděl, že přijde posel, který připraví cestu Mesiáši. Tím poslem byl Jan Křtitel. Jan byl synem Zacharjáše a Alžběty, sestřenice Marie. Setkáváme se s nimi v první kapitole Lukáše – píše se tam, že Zacharjáš byl knězem a Alžběta byla neplodná, a tak neměli žadné děti.

Byli ale lidmi víry. V Lukášovi 1:6 čteme, že oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Byli také lidmi modlitby. Když se Zacharjáši zjevil anděl během jeho služby v chrámu, první, co Zacharjáši řekl, bylo: „tvá prosba byla vyslyšena.“ Jaká prosba? Ta o syna! I když věděli, že jsou starší a nemohou otěhotnět, nepřestávali se modlit za zázrak.

Jejich syn Jan byl důležitou částí tohoto proroctví, protože skrze jeho službu se lidé dozvěděli o přicházejícím Mesiáši. Bohulibí rodiče přivedli na svět syna, který „půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“

Někdy se za něco modlíme hodně, hodně dlouho. Modlíme se za spásu manžela nebo dítěte. Modlíme se za povolání do služby. Modlíme se, aby nám Bůh poslal někoho, s kým se budeme moci sdílet. Ale po letech upřímných modliteb to vzdáváme. Když se začneme cítit odrazené, začínáme pomalu pochybovat o Boží lásce. Ale Bůh vždy miluje. Zacharjáš neměl ani tušení, že Bůh vyslyší tu nejhlubší touhu jeho srdce – a co víc, že jeho syn bude hrát tak důležitou roli v přípravě cesty Ježíši, našemu Mesiáši. Bůh vyslyšel!

Nebeský Otče, ve Tvé přítomnosti neexistuje žádná modlitba, která by byla zbytečná. Pomoz mi pamatovat si, že když se modlím podle Tvé vůle, odpovídáš na modlitby mocným a zázračným způsobem – jako jsi vyslyšel modlitby Zacharjáše a Alžběty.

Malá výzva: Sdílejte se dnes s někým o modlitbu, kterou ve vašem životě Pán Bůh vyslyšel překvapivým způsobem. Sdílejte se také o odvážné a těžké modlitební náměty a pár týdnů se za sebe navzájem modlete.

Promo_square4

Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Náš král přináší spásu

blogheader_W1D5SOAP_W1D5

„Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený,
jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.“
– Zechariah 9:9

Dnes čteme o dalším proroctví ze Starého zákona, které bylo naplněno. Nejen, že nám to napomáhá k celkovému porozumění Bible, dokonce nám to pomáhá uvědomit si, že Bůh měl celou dobu záměrný plán. Bible není pouhou sbírkou náhodných příběhů – od začátku až do konce je popisem úžasného Božího plánu, který přivedl lidstvo k Ježíši a tedy ke spasení.

Co se mi na dnešních verších líbí nejvíc je, že jsou jednoduchou, ale zároveň přesnou, definicí radosti. Radost nestojí na okolnostech. Nestojí na lidech, na penězích, majetku nebo schopnostech. Nemá co dočinění s emocemi nebo náladou. Radost je něco, co nám nikdo nemůže vzít, protože je hluboce zakořeněna na kříži, v Ježíšově oběti za nás. Radujeme se, protože máme věčný život. Radujeme se, protože nám Ježíš skrze kříž odpustil všechen hřích. Radujeme se, protože nám byla vtisknuta pečeť Ducha svatého. Jsme vykoupené, jsme osvobozené a máme nový život. Radujme se a propukněme v hlahol!

Někdy žijeme nebo procházíme obdobím, které z nás vysává energii a život. Poslední, na co máme pomyšlení, je radost. Nesmějeme se a necítíme se šťastné. Nevím, čemu zrovna čelí každá z vás, ale pamatujme si – i uprostřed rokle šeré smrti můžeme najít radost. Radost nacházíme v tom, kým Bůh je a co Ježíš učinil a dokonal na kříži. Nic na světě nás o toto nedokáže okrást.

Abba, Otče, pomoz mi nezapomínat, že Tvá radost je mou silou. Chválím Tě za radost, kterou mám v sobě díky tomu, že se za mě Ježíš obětoval na kříži. Chválím Tě, protože neexistují žádné okolnosti ani lidé, kteří by mi Tvou radost mohli v životě vzít. Amen.

Malá výzva: Pojďme dnes propuknout v hlahol! Běžte zpívat koledy s přáteli, nebo si doma pusťte nahlas vánoční hudbu o narození Krista. Ať už je váš hlahol jakýkoliv, kéž vám dělá radost a vede vás k hlubší chvále!

Promo_square4

Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Pro Hospodina není nic příliš malé

blogheader_W1D4SOAP_W1D4

„A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody,
z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli,
jehož původ je odpradávna,
ode dnů věčných.“
– Micheáš 5:2

Dnešní proroctví prohlašuje, že se Mesiáš narodí v Betlémě – pravděpodobně to nejméně vhodné místo, které si Bůh mohl vybrat! V Micheáši se píše, že Betlém Efratský je malé městečko – dokonce tak malé, že podle našich lidských očekávání bychom nikdy nečekali, že se v něm narodí Mesiáš.

Betlém („dům chleba“) se v Písmu objevuje hned několikrát. Ráchel, Jákobova žena, zemřela a byla pochována poblíž Betléma, při porodu Bejamina (Genesis 35:16-20). Betlém je také město, do kterého dorazila Noemi společně s Rút, a kde se Rút provdala za Boáze. Je to také rodné město krále Davida. Nejpodstatnější ale je, že Židé věděli, že odtud má vzejít Mesiáš (Jan 7:42).

Bůh si vybral malé městečko Betlém jako místo, kde se narodí Král Židů. My bychom čekali, že Syn Boží přijde do velkého města jako byly Atény nebo Jeruzalém, ale On si vybral skromné místo v Betlémě. Bůh si vybral to nedůležité, malé a neočekávané.

To je jedna z věcí, které mám na Bohu moc ráda. On dokáže cokoliv s kýmkoliv a kdekoliv. Možná se i vy cítíte jako Betlém, příliš malé na to, aby si vás Bůh mohl použít. Možná se bojíte jít za snem, který vám Bůh dal na srdce, protože se obáváte, že je pro vás život až příliš velký. Když Ho necháme, použije si nás Bůh úžasným způsobem. Jediné, co k tomu potřebuje, je naše ochotné srdce. On zvládne ten zbytek. Povede nás a posilní, abychom dokázaly všechno, co pro nás připravil.

Nebeský Otče, vybral sis nečekané, abys zostudil pyšné. Vybral sis ty slabé na tomto světě, abys zostudil ty silné. A vybral sis to ponížené a pokorné, aby se nikdo nikdy nemohl chlubit ničím kromě Tvé přítomnosti. Chválím Tvé jméno, protože ty se nezajímáš, jestli jsme ponížené nebo vysoko postavené… Ty si použiješ kohokoliv, kdo je připraven Tě poslechnout. Amen.

Malá výzva: Vyhledejte Betlém na mapě a pokuste se o něm přes Internet naučit více věcí. Pokud se vám bude chtít, můžete se pokusit porovnat starověké město Betléma s moderním městem dnešní doby.

Promo_square4

Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Mesiáš se narodí, aby odpustil náš hřích

blogheader_W1D3SOAP_W1D3

„Proto vám dá znamení sám Panovník:
Hle, dívka počne a porodí syna
a dá mu jméno Immanuel.”
– Izajáš 7:14

Od chvíle, kdy na svět vstoupil hřích, zoufale čekáme na Mesiáše. Nedokážeme udělat nic pro to, abychom se sami zachránili. Krev zvěře, kterou ve Starém zákoně lidé obětovali, stačila pouze na skrytí hříchu, ne jeho smazání. Potřebujeme tedy Dokonalou ovečku – milujícího Spasitele – mocného Mesiáše, který naše hříchy navždy smaže prolitím své vlastní krve.

V dnešních verších nacházíme moře lásky! Izajáš moc dobře věděl, jak varovat a nařizovat Božímu lidu, ale Hospodin si přál, aby také prožili Jeho útěchu. Nařídil tedy Izajáši, aby promlouval slova života – milující slova, která oznámí, že všechny nedostatky jsou odpuštěny, a že už nemusíme bojovat za to, abychom byli očištěni. Boží lid stál před Asyřany, kteří je brali do zajetí… v takové chvíli víc než kdy předtím potřebovali Boží ujištění a útěchu.

Panna porodila dítě. Narodil se Spasitel. Je nám odpuštěno.

Když čtu dnešní verše, zalívají se mi oči slzami. Když se podívám zpět na svůj život bez Ježíše, je neuvěřitelné, že se Bůh rozhodl mě milovat. Nemůžu uvěřit, že Ježíš zemřel za někoho jako jsem já, a že za mě hříchy prolil svou krev. Nezasloužím si to. Mesiáš ale položil svůj život, aby mi – a vám! – dal nový život.

Nebeský Otče, miluješ mě natolik, žes poslal svého jediného Syna, aby zaplatil vysoký dluh za můj hřích. Mé srdce je plné chvály a vděčnosti. Žasnu nad tím, jak Ježíš naplnil všechny a každé proroctví vyřčeno lidmi mnoho let před jeho narozením. Děkuji, žes spasil mou duši a dal mi víru skrze Své mocné Slovo. Amen.

Mala výzva: Buďme záměrné ve stavění našich Vánoc kolem Ježíše. Vytvořte během Adventu nějaké vánoční ozdoby, které nesou Ježíšovo jméno. Pokud dnes chcete jít ještě o něco hlouběji, udělejte si čas a vyhledejte všechna proroctví, která se naplnila v narození Ježíše.

__________________________________________

Promo_square4

Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Proutek z pařezu Jišajova

blogheader_W1D2SOAP_W1D2

“I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.”
– Izajáš 11:1

Baví mě objevovat prolnutí Starého a Nového zákona, a to hlavně skrze studium proroctví. Někdy jsou proroctví složitá pochopit, ale když si přečteme dnešní verše, je nám jasné, že se naplnilo v narození Ježíše (o kterém zase čteme v Matoušovi).

Mesiáš přišel z rodokmene Jišaje, otce krále Davida. Nešlo to jinak. Jedině z rodokmene Davida. Musel naplnit Izajášovo proroctví, a to také Ježíš udělal. Naplnil ho do detailu.

Přemýšlely jste někdy nad tím, jak dnešní verše, které byly sepsány tisíce let před Ježíšovým narozením, popisují Jeho službu na této zemi? Izajáš mluví o Ježíšově moudrosti a Jeho porozumění. Mluví o Jeho síle a moci, poznání a bázni před Hospodinem. Do detailu mluví o tom, že Ježíš je ve svém soudu spravedlivý a zastává se pokorných. Už jen z tohoto seznamu mám husí kůži!

Nebeský Otče, žasnu nad tím, jak vše držíš pohromadě. Odhaluješ mi části Svého zaopatření a svrchovanosti skrze proroctví Izajáše. Pomoz mi pamatovat si, že Ty nikdy nezklameš v naplnění Svých zaslíbení. Amen.

Mala výzva: Přečtěte si dnes nahlas celý Ježíšův rodokmen podle Matouše 1. Soustřeďte se na detaily – jména, které ženy jsou zmíněny, a jakékoliv další věci, které upoutají vaši pozornost.

Promo_square4

Advent, Spasitel: Naplněné zaslíbení

Předpověď Jeho příchodu: Z temnoty

blogheader_W1D1SOAP_W1D1

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.“
– Izajáš 9:1

Ve chvíli, kdy byli uvězněni Asyřany, byli Izraelité obklopeni temnotou. Severní království Izraele se již nikdy neobnovilo a stalo se z něj Samaří. Před zajetím a také po něm Izraelité žili v naprosté tmě. Dnešní verše proroka Izajáše oznamují, že i když Izraelité žili v temnotě, uvidí velké světlo. Světlo, které nad nimi zazáří.

Tyto verše mluví o Ježíšově druhém příchodu. Poprvé přišel Ježíš Kristus na zemi jako miminko v jesličkách v Betlémě, přesně jak bylo prorokováno. Ježíš skrze své narození, svůj život, službu, smrt a vzkříšení, naplnil mnoho proroctví. Jsou ale také proroctví o Mesiáši, která prozatím naplněná nebyla. Jeho druhý příchod zajistí jejich naplnění.

Během prvního příchodu byl Ježíš trpícím Služebníkem.

Během druhého příchodu bude Ježíš vítězným Králem.

Během prvního příchodu přišel Ježíš skrze nejpokornější okolnosti.

Během druhého příchodu přijde Ježíš s armádou celého nebe po svém boku.

Přijde zpět jako Král a posadí se na trůn Jeruzaléma.

Každá z nás žila v temnotě do doby, než jsme poznaly Ježíše. I dnes žijí křesťané pod tmavým mrakem temnoty, který se v našich životech objevuje, protože pozemský život není jednoduchý. Dnešní verše nám ale dávají naději. Ježíš nad námi zazáří. Když se držíme Jeho Slova, neexistuje v našich životech žádný kout, který neozáří. Neexistuje žádná temnota, kterou nedokáže pohltit.

Ježíši, vyvedl jsi svůj lid z temnoty zajetí. Vyvedl jsi i mne z temnoty hříchu. Děkuji Ti za naději, kterou v Tobě mám, a to i v temné dny mého života. Veď mě a posilňuj. Jsem Tvá. Amen.

Malá výzva: Temnotu definujeme jako nepřítomnost světla. Začněme naši vánoční studií tím, že doma zapálíme svíčku a při jejím světle se zamyslíme nad dnešními verši.

Týden 1 – Verš k zapamatování:

MV_W1

Týden 1 – Plán čtení:

RP_W1

_________________________________________________________

Materiály k této a dalším studiím jsou k dispozici ke stažení ZDE!